اعضای هیئت مدیره انجمن (1400-1398)

نام و نام خانوادگی سمت
جناب آقای دکتر محمدرضا ذوالقدری
(دانشگاه صنعتی شریف)
رئیس
جناب آقای دکتر ادیب ابریشمی فر
(دانشگاه علم و صنعت ایران)
نایب رئیس
جناب آقای دکتر داود عرب خابوری
(دانشگاه علم و صنعت ایران)
خزانه دار
جناب آقای مهندس مسعود میرزرگر
(جهاد دانشگاهی علم و صنعت)
عضو
جناب آقای دکتر محسن حمزه
(دانشگاه تهران)
عضو
جناب آقای دکتر محمد توکلی بینا
(دانشگاه خواجه نصیر)
عضو
جناب آقای دکتر سید حمید فتحی
(دانشگاه امیرکبیر)
عضو
جناب آقای دکتر سید سعید فاضل
(دانشگاه علم و صنعت ایران)
عضو
جناب آقای دکتر فرزاد تهامی
(دانشگاه صنعتی شریف)
عضو
جناب آقای دکتر سعید حسن زاده
(دانشگاه صنعتی قم)
بازرس
جناب آقای دکتر علی یزدیان ورجانی
(دانشگاه تربیت مدرس)
عضو علی البدل
جناب آقای دکتر علیرضا داوری
(دانشگاه شهید رجائی)
عضو علی البدل
جناب آقای دکتر رضا قندهاری
(دانشگاه شهید رجائی)
بازرس علی البدل

اعضای هیئت مدیره دوره قبل (1397-1395)