اعضای هیئت مدیره انجمن (1397-1395)

نام و نام خانوادگی سمت
جناب آقای دکتر محمد توکلی بینا
(دانشگاه خواجه نصیر)
رئیس
جناب آقای دکتر سید حمید فتحی
(دانشگاه امیرکبیر)
نایب رئیس
جناب آقای دکتر داود عرب خابوری
(دانشگاه علم و صنعت ایران)
خزانه دار
جناب آقای دکتر محمدرضا ذوالقدری
(دانشگاه صنعتی شریف)
عضو
جناب آقای دکتر فرزاد تهامی
(دانشگاه صنعتی شریف)
عضو
جناب آقای دکتر سعید افشارنیا
(دانشگاه تهران)
عضو
جناب آقای دکتر مصطفی محمدیان
(دانشگاه تربیت مدرس)
عضو
جناب آقای دکتر علیرضا سیادتان
(دانشگاه شهید بهشتی)
عضو
جناب آقای مهندس مهدی جوهر عضو
جناب آقای دکتر بهمن اسکندری بازرس
جناب آقای دکتر ادیب ابریشمی فر
(دانشگاه علم و صنعت ایران)
عضو علی البدل
جناب آقای دکتر سید سعید فاضل
(دانشگاه علم و صنعت ایران)
عضو علی البدل
جناب آقای مهندس سعید عونی بازرس علی البدل