عضویت حقیقی

جهت عضویت در انجمن علمی الکترونیک قدرت ایران، فرم عضویت حقیقی را از اینجا دریافت نموده و تکمیل نمایید. سپس فرم تکمیل شده، تصویر فیش واریز حق عضویت و تصویر کارت ملی خود را به آدرس ایمیل association.pesi@gmail.com ارسال نمایید.

شماره حساب و شرایط عضویت در پایین فرم ذکر شده است.  پس از بررسی مدارک، پیام تأیید عضویت شما به همراه اطلاعات لازم به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.