برای اعضای انجمن

در این صفحه فایل وبینارهای ارائه شده توسط انجمن علمی الکترونیک قدرت ایران جهت بهره مند شدن اعضای محترم انجمن قرار داده میشود.

Date
Presenter
Title
March 2021 Dr. Houshang Karimi, Polytechnique de Motreal, Canada
February 2021
Dr. Mehdi Rahmani Andelibi, State University of New York, US
January 2021
Dr. Nima Mahdian Dehkordi, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
December 2020
Dr. Saeed Peyghami, Center of Reliable Power Eletronics (CORPE), Aalborg University, Denmark